กิจกรรมเทศบาล

วันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี


กิจกรรมเทศบาล
วันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี

 

งานวันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

 

 เทศบาลเมืองปทุมธาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2479  จึงกำหนดให้วันที่ 29 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี