กิจกรรมเทศบาล

การจัดเวทีประชาคมเมือง


กิจกรรมเทศบาล
การจัดเวทีประชาคมเมือง

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมกับกองร้อยรักษาความสงบ กองพันทหารสื่อสารที่ 13 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

กำหนดจัดเวทีประชาคมเมือง ประจำปี 2562 ตามโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

และการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อความสงบร่มเย็นของประชาชน

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต (ชั้น 5) สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี