กิจกรรมเทศบาล

การจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2


กิจกรรมเทศบาล
การจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2

การจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2

วันที่ 23 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี