กิจกรรมเทศบาล

การจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1


กิจกรรมเทศบาล
การจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

การจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

วันที่ 17 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี