กิจกรรมเทศบาล

การจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563


กิจกรรมเทศบาล
การจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

การจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3

เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี 

หลังจากประชุมสภา คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีพร้อมชมผลงานของนักเรียนและครูผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ระดับภาคและระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด