กิจกรรมเทศบาล

การจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2


กิจกรรมเทศบาล
การจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

การจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

วันที่ 26 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี