กิจกรรมเทศบาล

การจัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเมือง


กิจกรรมเทศบาล
การจัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเมือง

 

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดการประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเมือง

เป็นกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปทุมธานี กรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปทุมธานี กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปทุมธานี

ในวันที่ 30 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี