การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

01. โครงสร้างการบริหารงาน 02. ข้อมูลผู้บริหาร
03. อำนาจหน้าที่  04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05. ข้อมูลการติดต่อ 06. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
07. ข่าวประชาสัมพันธ์ 08. Q&A
09. Social Network            

 

9.2 การบริหารงาน

10. แผนการดำเนินงาน ประจำปี 11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
12. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 13. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14. คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 17. E-Service
   

 

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน                    
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 23. สรุปผลการจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
24. รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี  
   

                                                                                                                                                                                                                                  

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร ประจำปี

 

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 32. ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
33. การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม  

 

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

34. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม 39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน 41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี

 

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน