กิจกรรมเทศบาล

คลินิกไตเทียมเทศบาลเมืองปทุมธานี-ธรรมศาสตร์


กิจกรรมเทศบาล
คลินิกไตเทียมเทศบาลเมืองปทุมธานี-ธรรมศาสตร์

 

 

 

คลินิกไตเทียม ศูนย์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หรือ คลินิกไตเทียมเทศบาลเมืองปทุมธานี-ธรรมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

คลินิกไตเทียม ศูนย์การแพทย์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ คลินิกไตเทียมเทศบาลเมืองปทุมธานี-ธรรมศาสตร์

ได้รับการตรวจเยี่ยมประเมินการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566  จากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษา

โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

คลินิกไตเทียม ศูนย์การแพทย์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถให้บริการฟอกไต ด้วยเทคโนโลยีฟอกเลือดที่มีประสิทธิภาพสูง

(On-line Hemodiafilltration) ซึ่งเป็นเครื่องไตเทียมที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไตเทียมที่มีความรู้ความสามารถ

และประสบการณ์โดยตรง ซึ่งทางคลินิกไตเทียม ศูนย์การแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม

ให้แก่ผู้ป่วยที่มีสิทธิ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง ฟอกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

2. สิทธิประกันสังคม ฟอกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

3. สิทธิข้าราชการ สำรองจ่าย เบิกคืนได้ตามสิทธิ

4. ผู้ป่วยไม่มีสิทธิใดๆ ชำระเงิน จำนวน  1,500 บาท

 

เปิดรับลงทะเบียนจองคิวและรอบ  ในการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. 

ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี ชั้น 2 (ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถมาด้วยตนเองได้สามารถให้ญาติมาดำเนินการแทนได้)

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน – บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ป่วย

 

คลินิกไตเทียม ศูนย์การแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ฯ เริ่มเปิดให้บริการฟอกเลือดได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

 

 

 

     

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

-คุณพัชรินทร์ หินสุข พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไตเทียม โทร 096 - 629 - 7235     

-คุณขวัญฤทัย บุรีรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ  ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร 0-2581-6111