กองสวัสดิการสังคม

บุคลากรกองสวัสดิการสังคม


กองสวัสดิการสังคม
บุคลากรกองสวัสดิการสังคม

 

บุคลากรกองสวัสดิการสังคม

 

 

 

 
นางสลิลพร  ภู่สว่าง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

 

 


 

 

 
นางสาวศรุตยา  มุกดาผล

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

 

 

 


 

 

 
นางศรัญาวรรณ  สงบ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 


 

 

 
นางสาวนารีรัตน์  บุตรใหญ่

นักพัฒนาชุมชน

 

 

 


 

 

 
นางสาวเจนจิรา  สุขแพทย์

เจ้าพนักงานธุรการ