กิจกรรมเทศบาล

โครงการอบรมสัมมนากลุ่มสตรีและศึกษาดูงาน ประจำปี 2562


กิจกรรมเทศบาล
โครงการอบรมสัมมนากลุ่มสตรีและศึกษาดูงาน ประจำปี 2562

 

ทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการอบรมสัมมนากลุ่มสตรีและศึกษาดูงาน ประจำปี 2562

  วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี