กิจกรรมเทศบาล

โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมรมผู้สูงอายุ


กิจกรรมเทศบาล
โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมรมผู้สูงอายุ

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 

ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี